Algemene Voorwaarden Yoga You V.O.F. te Zwolle

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 3 juni 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 70885036 en zijn vanaf die datum van kracht. In deze voorwaarden gelden de volgende definities; Yoga You: Yoga You V.O.F., gevestigd te (8011 NL) Zwolle aan de Koestraat 22, bezoekadres: Burg. Van Royensingel 10A te (8011 CT) Zwolle; Lid (Leden): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Yoga You een lidmaatschapsovereenkomst aangaat. Voor personen die geen lid zijn, maar wel deelnemen aan de lessen middels een andere contractsvorm, gelden dezelfde gedragsregels, rechten en plichten als voor leden.

Elk lid is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor ieder lid, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.

Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd. Leden dienen in het bezit te zijn van een slipvrije yogamat.

Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen en mogelijkheden.

Elk lid dient zich te houden aan de huisregels. Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan schoenen en jassen mee te nemen in de yogazaal. De Yoga ruimte dient zonder schoenen te worden betreden.

Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders of op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand worden aangeboden.

De volgende abonnementsvormen worden aangeboden;
•    1 x yogales per week    € 36,00 per maand (incl. 9% BTW)
•    2 x yogales per week    € 50,50 per maand (incl. 9% BTW)
•    Elke dag 1 yogales        € 64,00 per maand (incl. 9% BTW)

Zie voor alle overige actuele prijzen www.yogayou.eu

Voor abonnementsvorm ‘Elke dag 1 Yogales’ geldt dat leden elke dag maximaal 1 van de reguliere lessen van Yoga You mogen bijwonen. Anders dan bij de andere abonnementsvormen geldt dat er geen lessen als gemist beschouwd kunnen worden. Gemiste lessen inhalen is derhalve niet mogelijk.

De maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf, rond de 27e van elke maand, geïncasseerd. Wanneer een lid het oneens is met de afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen de wettelijke termijn teruggeboekt worden. Wanneer een incasso mislukt of het lidmaatschapsgeld onterecht wordt teruggeboekt, brengt Yoga You € 2,50 administratiekosten in rekening.

Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft Yoga You het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.

Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verlaagd of verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een lid het met deze aanpassing niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor het lid per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee per direct te vervallen.

Administratieve handelingen op aanvraag van het lid kosten minimaal € 2,50. Uitzonderingen hierop zijn naams- en adreswijzigingen en het up- of downgraden van het abonnement.

Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap of als het abonnement bevroren is. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Bij het upgraden van een abonnement mag het lid de opgebouwde gemiste lessen meenemen en op een later tijdstip inhalen. Bij het downgraden van een abonnement vervalt het recht op het inhalen van de gemiste lessen die het lid in de voorafgaande periode heeft opgebouwd. Het lid begint opnieuw met het opbouwen van gemiste lessen op het moment dat de nieuwe abonnementsvorm ingaat.

Bevriezing van het lidmaatschap is mogelijk in geval van hoge uitzondering en kan alleen worden doorgevoerd in overleg met en na goedkeuring van de administratie van Yoga You. Voor bevriezing geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Dit houdt in dat een extra maand geïncasseerd wordt bij bevriezing. Wanneer het lidmaatschap weer wordt ontdooid, zal het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand niet geïncasseerd worden.
Aan bevriezing zijn administratiekosten van € 10,00 verbonden. Deze kosten gelden niet voor bevriezing in verband met zwangerschap. De administratiekosten worden geïnd via automatische incasso. Bevriezing geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal 6 maanden en ontslaat het lid niet van betalingsverplichting na de bevriezingsperiode. Bevriezing kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.

In geval van bevriezing blijft het lid het recht behouden om eventuele gemiste lessen in te halen. Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer het lid betalend lid is. Tijdens periode van bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van lessen. Het inhalen van lessen kan zowel op voorhand of naderhand.

Voor workshops en sessies buiten het reguliere rooster om geldt dat kosteloos annuleren niet mogelijk is. Wanneer het lid zich opgeeft of inschrijft voor een workshop of sessie ontstaat een betalingsverplichting en wordt het lid geacht deel te nemen. Ook wanneer het lid niet kan deelnemen, blijft deze betalingsverplichting bestaan. Wel is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten komen.

Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Opzegging dient altijd schriftelijk te worden gedaan bij de administratie van Yoga You (administratie@yogayou.eu). Mondeling opzeggen bij de docenten en/of per telefoon/whatsapp/Facebook etcetera is in geen enkel geval mogelijk.

Wanneer het lid schriftelijk opzegt, ontvangt het lid na enkele dagen een schriftelijke bevestiging van uitschrijving van de administratie. Als het lid geen bevestiging ontvangt, dient het lid zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid. Wanneer achteraf blijkt dat zowel het lid als de administratie van Yoga You geen bewijs van uitschrijving heeft, zal bovengenoemde opzegtermijn worden gehanteerd. Als schriftelijk kan worden bewezen dat het lid tijdig heeft opgezegd, wordt het lid met terugwerkende kracht uitgeschreven als lid van Yoga You. Om misverstanden te voorkomen, adviseert Yoga You het lid om de schriftelijke opzegging te bewaren, in ieder geval tot het lid een bevestiging van uitschrijving ontvangen heeft.

Yoga You behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.

Yoga You kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in de ruimtes van Yoga You. Tevens kan Yoga You op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimten van Yoga You. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid.

Indien noodzakelijk kan Yoga You de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Tekst of beeldmateriaal welk op deze site gepubliceerd is, zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Yoga You.  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan deze tekst of beelden te gebruiken zonder overleg met en toestemming van Yoga You. Voor het ongevraagd gebruik maken van onze teksten of beelden ondernemen wij juridische stappen. Door de site www.yogayou.eu te bezoeken wordt er ingestemd met de voorwaarden van deze disclaimer.